dinsdag 24 februari 2015

Singer 206 (deel 2) het naalden mysterie (a needle mysterie)

Toen de naaimachine werd ontwikkeld in het midden van de 19de eeuw, maakte iedere fabrikant zijn eigen bijpassende naalden. Ook Singer deed dat, ze maakte naalden die bij ieder type machine paste. Je kon de naalden eenvoudig onthouden: bij een model 15 hoorde naalden 15x1, bij het model 24 hoorde naalden 24x1 en zo verder. Per klasse naald had je verschillende diktes: 9, 11, 14, 16 etc waarbij een hoger nummer correspondeerde met een dikkere naald geschikt voor dikker garen.

Tegen de tijd dat de 15x1 naald met platte achterkant werd geïntroduceerd waren de naalden min of meer uit ontwikkeld en werd deze maat de standaard. De naald werd ook toegepast bij andere machinemerken en zo werd de universele naald geboren. Je vindt hem nog terug onder verschillende numers: 15x1, 2020, 130/705H etc.

Toch heeft Singer bij een aantal modellen gekozen voor een afwijkende maat naald. De veel kortere naald 24x1 voor model 20 en 24 en de 206x13 naalden voor de Singer modellen 206, 306, 319 en 320.
De 206x13 naald ziet er in eerste instantie hetzelfde uit dan de 15x1 alleen de afstand tussen het gaatje en de punt is korter. Om een goede steek te maken zijn machines die deze naald gebruiken anders getimed. Wanneer toch een langere naald gebruikt wordt kan je spoelhuis beschadigd raken omdat de punt steeds langs schuurt. Ook gaat het ten koste van de steken kwaliteit.

Hiernaast een niet zo scherp, maar wel duidelijk plaatje van internet wat het verschil laat zien.

Nu het naalden mysterie:

Omdat er bij mijn Singer 206 geen boekje zat ben ik gaan zoeken naar informatie over de machine op internet. Een kleine zoektocht gaf me een heleboel informatie: Een gebruikershandleiding, een service handleiding etc. Wel allemaal van Singer 206 modellen van na de oorlog (hoe dat zit is nog een heel ander verhaal, dat vertel ik later) maar daar kon ik mee voorruit. In iedere handleiding staat dat er naalden maat 206x13 nodig zijn. Dus daar naar op zoek, maar dat komt later. Tot nu toe had ik geprobeerd met de naald die er nog in zat. Eigenlijk had ik geen idee welke maat het was, ik dacht dus een 206x13.

Hier zie je een blz uit de handleiding die aangeeft welke maten naalden je kunt gebruiken.

Omdat ik niet goed wist of de zigzagger bij mijn ouder model hetzelfde werkte als bij de naoorlogse modellen zocht ik verder naar een handleiding voor het oude model. Die vond ik ook op internet in het Duits. Dat klopte precies met wat ik nog meer vond over de 206: De machine werd in Amerika pas na de tweede wereld oorlog geïntroduceerd, maar was wel al in Europa verkrijgbaar in de jaren dertig.

Wat schetst mijn verbazing: Nou dit plaatje:


In deze machine horen naalden 15x1!

Of er geconcludeerd mag worden dat de machines voor de Amerikaanse markt gemaakt werden met de andere naaldenmaat en de Europeese met de standaardnaald weet ik niet, maar interessant vind ik het wel!!

En ook wel een beetje makkelijk; alle naalden passen straks in mijn Singer 206.

Heeft nog meer iemand dit aan de hand met een 206, 306, 319 of 320, zonder dat de machine geschikt is gemaakt voor standaard naalden? 
Ik zou graag van je horen!

Wil je meer lezen over de historie van de naaimachine naald? Lees dan hier verder (in het Engels):

Fijne dag!


When the sewing machine was developed in the mid-19th century, every manufacturer made its own matching needles. Singer also did, she made needles that fit any type of machine. You could easily remember the needles: a model with 15 needles came with 15x1, the model 24 came with 24x1 needles and so on. Per class needle you had different thicknesses: 9, 11, 14, 16 etc where a higher number corresponded with a thicker needle suitable for thicker yarn.

By the time the 15x1 needle with flat back was introduced the needles were more or less developed, and this became the standard size. The needle was also applied in other machine marks and thus the universal needle was born. You can find him again under different numers: 15x1, 2020, 130 / 705H etc.

Yet Singer selected in a number of models a different size needle. The much shorter needle 24x1 for model 20 and 24 and the 206x13 needles for Singer models 206, 306, 319 and 320.
The 206x13 needle looks in the first instance the same than the 15x1, only the distance between the hole and the point is shorter. To make a good stab machines using this needle are timed differently. When still a long needle is used, the bobbin case  can be damaged because the point rubs the metal. Also, at the cost of the stabbing quality.

Above a not so sharp, but clear picture from the internet which shows the difference.

Now the needle mystery:

Because there came no book with my Singer 206, I started looking for information about the machine on the Internet. A small quest gave me a lot of information: A User's Guide, a service manual etc. However, all of Singer 206 models from after the war (how this works is a whole other story that I will tell later) but I could do with them.  Each guide tells  that needles size 206x13 are needed. I needed to find them later. Until now I had tried with the old needle still in it. Actually I had no idea what size it was, so I thought a 206x13.

Because I was not sure whether the zigzagger on my older model worked the same as in the post-war models I looked further into a manual for the old model. I found it on the internet in German. That was exactly what I liked even more about the 206: The machine was introduced in America until after World War II, but was already available in Europe in the thirties.
To my surprise I learned that this machine needs 15x1 needles!!

I'm not sure if it is correct to conclude that the machines for the US market were made with an other needle size than the European ones. An interesting thought though!
I'm quite excited about it: Are there more owners of Singer model 206, 306, 319 or 320 that have notices the same? I would love to hear from you!

If you want to read more on sewing machine needles look here:
Op Singersewinginfo

Have a nice day!


1 opmerking:

  1. Ik heb een singel k319, er zaten naalden bij maar durf ze niet te gebruiken. Hoe kan jezien als de machine is aangepast?

    BeantwoordenVerwijderen